English Français Allemand Italiano Español Indonesia Vietnam Türkçe Russian

Copy Paste Khuôn mặt văn bản, biểu tượng mặt cười và biểu tượng cảm xúc

Tạo văn bản ưa thích của bạn với trình tạo văn bản ưa thích và sử dụng nó trên TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Discord và hơn thế nữa!

Ở đây chúng ta có một số kiểu mặt văn bản, chúng ta có các mặt nhỏ như • ᴗ • hoặc mặt văn bản như \ (^ o ^) /. Khuôn mặt hạnh phúc và khuôn mặt buồn, khuôn mặt giận dữ, khuôn mặt tình yêu và nhiều hơn nữa. Sử dụng các khuôn mặt văn bản trên Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin.
Chỉ cần nhấp để sao chép
và dán nó vào nơi bạn muốn ツ
FINIR DE CLASSER

Happy face

👩🏻 My ♡ favorite ♡ happy faces:

〓D ◕◡◕ ᵔ◡ᵔ '◡' •ᴗ• :-Ↄ C-: =D .^◡^. \(^o^)/ Ꙩ⌵Ꙩ ^w^ •◡•

Basic happy faces

:) :-) :] :-] :3 :-3 :> :-> 8) 8-) :} :-} :o) :o] :o3 :o> :o} :c) :c] :c3 :c> :c} :^) :^] :^3 :^> :^}

Happy with = eyes

=^) =^] =^3 =^> =^} =) =-) =] =-] =3 =-3 => =-> =} =-} =o) =o] =o3 =o> =o} =c) =c] =c3 =c> =c} (^= [^= Ɛ^= <^= {^= (= (-= [= [-= Ɛ= Ɛ-= <= <-= {= {-= (o= [o= Ɛo= <o= {o= (ɔ= [ɔ= Ɛɔ= <ɔ= {ɔ=

Reverse mouth

(: (-: [: [-: Ɛ: Ɛ-: <: <-: (8 (-8 {: {-: (o: [o: Ɛo: <o: {o: (ɔ: [ɔ: Ɛɔ: <ɔ: {ɔ: (^: [^: Ɛ^: <^: {^:

Very happy: Multiple ))

:)) :))) :)))) :))))) :)))))) :))))))) :)))))))) :)))))))))

Smiley with ¦ eyes

¦) ¦¬) ¦-) ¦^) ¦o) ¦c) (-¦ (^¦ (o¦ (c¦

Large 〓 eyes

〓D 〓) 〓¬) 〓-) 〓^) 〓o) 〓c) (〓 (-〓 (^〓 (o〓 (c〓

Faces with "C" mouth

C: C-: C^: c: c-: c^: :Ↄ :-Ↄ :^Ↄ :-ɔ :^ɔ

Happy smiley faces with "D" mouth

:D :-D 8D 8-D =D =-D :^D 8^D =^D BD B-D B^D ;D ;-D ;^D :ↁ ¦D

Faces with ^^ eyes

^^ ^ ^ ^-^ ^_^ ^.^ ^,^ ^u^ ^w^ ^ㅂ^ ^o^ ^U^ ^O^ ^0^ ^__^ ^____^ ^오^

Also...

n.n n_n •ᴗ• .^◡^. ´͈ ᵕ `͈ ¢‿¢ °ﺑ° ó‿ó ôヮô

u eyes

uwu UwU UuU UvU UvvU Ü Ü ü ü

Large eyes

ಠ‿ಠ ಠ⌣ಠ ಠ◡ಠ ◕◡◕ ◕v◕ ◕u◕ ◕w◕ ʘ‿ʘ ◕ω◕ ◕‿◕ ◕◡◕ ◕ ◡ ◕ ◘‿◘ ◙‿◙ ☻_☻ ☻‿☻ Ꙩ⌵Ꙩ

U,V,W mouth

.⌵. -⌵- '⌵' >⌵< Ѷ (Ü)

Tiny cute face

◟̆◞̆ ◟̊◞̊ ◡̈ ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ '◡'

With only one unicode character

ツ゚ ϡ (ツ) ت ت

Emoticon

(^_^) (^ ^) (^O^) (^o^) (^^) (≧∇≦) (◕ヮ◕) (^.^) (^·^) (*^0^*) !(^^)! (●^o^●) (^v^) (^u^) (^◇^) ( ^)o(^ ) (^○^) \(^o^)/ \(^o^)/ (*^▽^*) (✿◠‿◠) ヽ(´ー`)ノ (´∀`) ( ゚ヮ゚) d(*⌒▽⌒*)b (◕‿◕✿) (◡‿◡✿) (≧ ᗜ ≦) (⌃·̫⌃) ( ⁼̴̤̆◡̶͂⁼̴̤̆ ) Σ ◕ ◡ ◕ ٩(•̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃●̃)۶ ٩(。͡•‿•。)۶ ۹⌤_⌤۹ ლ(╹◡╹ლ)
Get more 5000+ cool and FREE emoticons on Smiley.cool.

Very happy face

Happy tears

:') :'-) :-') :'^) :^') :'o) :o') :'c) :c') :‘) :‘-) :-‘) :‘^) :^‘) :‘o) :o‘) :‘c) :c‘) :’) :’-) :-’) :’^) :^’) :’o) :o’) :’c) :c’) :`) :`-) :-`) :`^) :^`) :`o) :o`) :`c) :c`) QwQ QWQ qwq (´ ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ) ಥ‿ಥ ಥ⌣ಥ ಥ◡ಥ ಥ﹏ಥ أ‿أ

Laughing face

xD x-D XD X-D xoD xcD XoD XcD x^D X^D x) x-) x^) xo) xc) x] x-] x^] xo] xc] x} x-} x^} xo} xc} x> x-> x^> xo> xc> X) X-) X^) Xo) Xc) X] X-] X^] Xo] Xc] X} X-} X^} Xo} Xc} X> X-> X^> Xo> Xc> (x (-x (^x (ox (ɔx [x [-x [^x [ox [ɔx {x {-x {^x {ox {ɔx <x <-x <^x <ox <ɔx (X (-X (^X (oX (ɔX [X [-X [^X [oX [ɔX {X {-X {^X {oX {ɔX <X <-X <^X <oX <ɔX x3 x-3 X3 X-3 XD XDD XDDD XDDDD XDDDDD xD xDD xDDD xDDDD xDDDDD xd xdd xddd xdddd xddddd >u< >o< ^m^ >^_^< <^!^> ^/^ (*^_^*) §^.^§ (^<^) (^ム^) (^_^.) (^J^) (^v^) (^▽^) (´∀`) (⌒▽⌒) *>w<*

Sad face

👩🏻 My ♡ selection ♡ of sad faces

}-: 〓( ¦¬( '︿' •︿• ◔̯◔ ◉︵◉ :'-C ಥ_ಥ (;_;) (T▽T) .·´¯`(>▂<)´¯`·.
:( :-( :[ :-[ :-Ɛ :< :-< 8( 8-( :{ :-{ :o( :o[ :oƐ :o< :o{ :c( :c[ :cƐ :c< :c{ :^( :^[ :^Ɛ :^< :^{ =^( =^[ =^Ɛ =^< =^{ =( =-( =[ =-[ =-Ɛ =< =-< ={ =-{ =o( =o[ =oƐ =o< =o{ =c( =c[ =cƐ =c< =c{ ): )-: ]: ]-: 3: 3-: >: >-: )8 )-8 }: }-: )o: ]o: 3o: >o: }o: )ɔ: ]ɔ: 3ɔ: >ɔ: }ɔ: )^: ]^: 3^: >^: }^: )^= ]^= 3^= >^= }^= )= )-= ]= ]-= 3= 3-= >= >-= }= }-= )o= ]o= 3o= >o= }o= )ɔ= ]ɔ= 3ɔ= >ɔ= }ɔ= :(( :((( :(((( :((((( :(((((( :((((((( :(((((((( ¦( ¦¬( ¦-( ¦^( ¦o( ¦c( )-¦ )^¦ )o¦ )c¦ 〓( 〓¬( 〓-( 〓^( 〓o( 〓c( )〓 )-〓 )^〓 )o〓 )c〓 :C :-C :^C :c :-c :^c Ↄ: Ↄ-: Ↄ^: ɔ: ɔ-: ɔ^: :e :-e :^e :ce :Ce :oe :Oe v.v V.V u.u U.U v-v V-V u-u U-U v_v V_V u_u V_V vnv VnV unu UnU vmv VmV umu UmU v,v V,V u,u U,U .-. ,-, >o< >n< >m< VoV UoU //_^ //-^ //_' //-' (..) (._.) (~o~) (~_~) (´・ω・`) ('A`) ( ´,_ゝ`) (⌤) ˇ෴ˇ щ(゚Д゚щ) щ(ಥДಥщ) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) ⋆ᶿ̵᷄ ˒̼ ᶿ̵᷅⋆ '/\' o^o O^O '^' ‘︿’ '︿' •︿• -︿- u︿u o︿o .︿. ⊙︿⊙ Φ,Φ ф_ф ◉︵◉ ಡ_ಡ ತಎತ ತ_ತ ಥдಥ ಥ_ಥ ಭ_ಭ ◔̯◔ ◔ ̯ ◔ ☹_☹ ё ӛ Ӛ ӭ ⏝̤ ónò ÓnÒ óuò ÓuÒ ó.ò Ó.Ò ówò ÓwÒ ó_ò Ó_Ò ó-ò Ó-Ò •́.•̀ ( ・᷄ὢ・᷅ )

Crying face

:'( :'-( :-'( :'^( :^'( :'o( :o'( :'c( :c'( )': )-': )'-: )^': )'^: )o': )'o: )ɔ': )'ɔ: :'c :'C :'-c :-'c :'-C :-'C :‘( :‘-( :-‘( :‘^( :^‘( :‘o( :o‘( :‘c( :c‘( )‘: )-‘: )‘-: )^‘: )‘^: )o‘: )‘o: )ɔ‘: )‘ɔ: :‘c :‘C :‘-c :-‘c :‘-C :-‘C :’( :’-( :-’( :’^( :^’( :’o( :o’( :’c( :c’( )’: )-’: )’-: )^’: )’^: )o’: )’o: )ɔ’: )’ɔ: :’c :’C :’-c :-’c :’-C :-’C :`( :`-( :-`( :`^( :^`( :`o( :o`( :`c( :c`( )`: )-`: )`-: )^`: )`^: )o`: )`o: )ɔ`: )`ɔ: :`c :`C :`-c :-`c :`-C :-`C D': D-': Do': Dɔ': D^': D'; D-'; Do'; Dɔ'; D^'; ;'( ;'-( ;-'( ;'^( ;^'( ;'o( ;o'( ;'c( ;c'( :,( :,-( :-,( :,^( :^,( :,o( :o,( :,c( :c,( ;'( ;'-( ;-'( ;'^( ;^'( ;'o( ;o'( ;'c( ;c'( )'; )-'; )'-; )^'; )'^; )o'; )'o; )ɔ'; )'ɔ; T.T T,T T_T T-T ToT TnT ;-; ;_; ;_: :_; ;o; ;n; Q.Q Q,Q Q_Q Q-Q QAQ QaQ qaq q.q q,q q_q q-q QwQ QWQ qwq QQ qq ㅜㅜ ㅠㅠ 뉴뉴 ㅜ.ㅜ ㅠ.ㅜ ㅜ.ㅠ ㅡ.ㅠ ㅡ^ㅜ ㅜㅇㅡ ㅠㅅㅠ T▽T ಥ_ಥ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ !-! !_! !.! !,! !n! !^! :/'( (/_;) (T_T) (;_;) (T▽T) (´;ω;`) (・∀・) (╥﹏╥) (ㄒoㄒ) .·´¯`(>▂<)´¯`·. ༼ ಥ_ಥ ༽ (;´༎ຶД༎ຶ`) ( ͡↑ ͜ʖ ͡↑) щ(ಥДಥщ) ٩(ಥ_ಥ)۶ ಠ,ಥ ಠ , ಥ ┌( ಥ_ಥ)┘

Gasp

D: D-: Do: Dɔ: D^: D; D-; Do; Dɔ; D^; D= D-= D8 D-8 Dx DX D:< D-:< D=< D-=< :◖ :-◖ :o◖ :c◖ :^◖ ;◖ ;-◖ ;o◖ ;c◖ ;^◖ :Ɑ ↁ: (・A・) ˚▱˚ •▱•

Shocked

:o :-o :^o :O :-O :^O :0 :-0 :^0 8-O 8-0 o: o-: o^: O: O-: O^: 0: 0-: 0^: O-8 0-8 >:o >:-o >:^o >:O >:-O >:^O >:0 >:-0 >:^0 >8-O >8-0 o.o O.O 0.0 o-o O-O 0-0 o_o O_O 0_0 o,o O,O 0,0 ono OnO 0n0 omo OmO 0m0 owo OwO 0w0 o.O O.o o.0 0.o o-O O-o o-0 0-o o_O O_o o_0 0_o o,O O,o o,0 0,o onO Ono on0 0no omO Omo om0 0mo *.* *,* *-* *_* °o° °O° oO Oo o0 0o Ö ö (Ö) -o- -O- -0- 'o' 'O' '0' OoO 0o0 @o@ >o< >O< >0< +o+ +O+ +0+ ۞_۞ ۞_۟۞ ⊙0⊙ ◉△◉ ◉o◉ ô.ô Ô.Ô ôwô ÔwÔ ô_ô Ô_Ô ô-ô Ô-Ô (o.o) (O.O) (0.0) (o_o) (O_O) (0_0) (l'o'l) (°o°) (*_*) (*_*; (+_+) (@_@) (@_@。 (@_@;) ( ̄□ ̄;) ( ゚ Д゚) (°◇°) ( ゚Д゚) Σ(゜д゜;) (((( ;゚Д゚))) Σ(゚Д゚) ( ゚д゚) (´ー`)y-~~ (☉_☉) Σ (゚Д゚; Σ(゚Д゚ ) Σ(||゚Д゚) • .•̀ Ŏ Ŏ ö Ö ⍤⃝ ⍥⃝ ӧ Ӫ ӫ

Angry

>:( >:-( >:o( >:c( >:^( >:c >:-c >:^c >:C >:-C >:^C ):< )-:< )o:< )ɔ:< )^:< ɔ:< ɔ-:< ɔ^:< Ↄ:< Ↄ-:< Ↄ^:< >:) >:-) >:o) >:c) >:^) c:< c-:< c^:< C:< C-:< C^:< (:< (-:< (o:< (ɔ:< (^:< >:ɔ >:-ɔ >:^ɔ >:Ↄ >:-Ↄ >:^Ↄ }:) }:-) }:o) }:c) }:^) c:{ c-:{ c^:{ C:{ C-:{ C^:{ (:{ (-:{ (o:{ (ɔ:{ (^:{ }:ɔ }:-ɔ }:^ɔ }:Ↄ }:-Ↄ }:^Ↄ 3:) 3:-) 3:o) 3:c) 3:^) c:Ɛ c-:Ɛ c^:Ɛ C:Ɛ C-:Ɛ C^:Ɛ (:Ɛ (-:Ɛ (o:Ɛ (ɔ:Ɛ (^:Ɛ 3:ɔ 3:-ɔ 3:^ɔ 3:Ↄ 3:-Ↄ 3:^Ↄ >:D >:-D >:^D >:oD >:cD >=D >=-D >=^D >=oD >=cD }:D }:-D }:^D }:oD }:cD }=D }=-D }=^D }=oD }=cD }:^#) >:o >:-o >:^o >:O >:-O >:^O >:0 >:-0 >:^0 >8-O >8-0 :v :-v :^v :V :-V :^V >:V V:< ]:-> ]:-) D:< D-:< D=< D-=< >;) >;-) >:3 >:-3 >;3 >;-3 >:p >:-p >:P >:-P >=P >=-P >:o >:-o >:O >:-O >:0 >:-0 >=o >=-o >=O >=-O >=0 >=-0 ònó ÒnÓ ò.ó Ò.Ó òwó ÒwÓ ò_ó Ò_Ó ò-ó Ò-Ó =_= =.= (╬ ಠ益ಠ) (≧ロ≦) (≧ロ≦) ヽ(o`皿′o)ノ (益) (`Д´) ヽ(`Д´)ノ (#゚Д゚) ( ´Д`) Ä (Ä) ◣_◢ °Д° ⏜̈̌(● ≥⌂≤)● ╰(゜Д゜)╯ ╰(‵□′)╯ Ò,ó ॓_॔ ლ(ಠ益ಠლ)

Love

Kiss text faces

:* :-* ;* ;-* :x :X ;x ;X -3- *3* o3o O3O 030 u3u U3U '3' .3. '❥' ^❥^ (^^ゞ (*^3^)/~☆ (づ ̄ ³ ̄)づ (っ˘з(˘⌣˘ ) (ʃƪ˘ﻬ˘) (˘❥˘) 乀(ˉεˉ乀) ⊂(˃̶͈̀ε ˂̶͈́ ⊂ )

In love face

<3_<3 <3-<3 <3u<3 <3w<3 <3v<3 <3‿<3 ♥_♥ ♥-♥ ♥u♥ ♥w♥ ♥v♥ ♥‿♥ ♡_♡ ♡-♡ ♡u♡ ♡w♡ ♡v♡ ♡‿♡ ❤_❤ ❤-❤ ❤u❤ ❤w❤ ❤v❤ ❤‿❤ ❦_❦ ❦-❦ ❦u❦ ❦w❦ ❦v❦ ❦‿❦ ♥╭╮♥ ♥◡♥

Heart and broken heart

<3 Ɛ> E> s2 S2 </3 <\3 <|3 Ɛ\> Ɛ/> Ɛ|> E/> E\> E|>

Wink

;) ;-) ;^) ;o) ;c) ;] ;-] ;^] ;o] ;c] ;} ;-} ;^} ;o} ;c} ;> ;-> ;^> ;o> ;c> >;-> ;p ;-p ;^p ;P ;-P ;^P o.u O.U u.o U.O o,u O,U u,o U,O o_u O_U u_o U_O o-u O-U u-o U-O OuU UuO OwU UwO n.- n_- n.u n_u -.n -_n u.n u_n ^_- ^.- -_^ -.^ ^.~ ^_~ ~.^ ~_^ >.o >.O >.0 >,o >,O >,0 >_o >_O >_0 >-o >-O >-0 o.< O.< 0.< o,< O,< 0,< o_< O_< 0_< o-< O-< 0-< (^_-) (^_-)-☆ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ◔ ⌣ ◔ ◔ᴗ◔

Tongue out

:p :-p :^p :P :-P :^P =p =-p =^p =P =-P =^P :b :-b :^b =b =-b =^b q: q-: q^: q= q-= q^: d: d-: d^: d= d-= d^= d: d-: d^: d= d-= d^= :-Þ :^Þ :-þ :^þ B^P B^p BP Bp :Q :-Q :r ټ xp x-p x^p xP x-P x^P XP X-P X^P qx q-x q^x xb x-b x^b dx d-x d^x ;p ;-p ;^p ;P ;-P ;^P >:p >:-p >:P >:-P >=P >=-P (●´ϖ`●) \(^o^)/ \(^o^)/ .n. 🙃

A TRIER - annoyed --> SAD

:/ :-/ :^/ :\ :-\ :^\ =/ =-/ =\ =-\ \: \-: \^: /: /-: /^: \= \-= /= /-= :-. :L :-L =L =-L :s :-s :S :-S s: s-: S: S-: ¬¬ ¬_¬ ¬.¬ ¬,¬ ¬n¬ u.u u_u UnU ô⌐ô ŏﺡó ⍨⃝ Look of Disapproval ಠ_ಠ ლ(ಠ_ಠლ) Ծ_Ծ ಠ╭╮ಠ ಠ▃ಠ ಠ益ಠ ಠ益ಠ ಠ︵ಠ凸 ಠ.ಠ ಠoಠ ಠ_ృ ಠ_๏ ಠ~ಠ ರ_ರ

Neutral

:| :-| =| =-| :l :-l =l =-l :I :-I =I =-I |: |-: |= |-= l: l-: l= l-= I: I-: I= I-= -.- -_- –.– –_– —.— —_— '-' '_' ~.~ ~_~ ㅡㅡ (ー_ー) (-.-) (-_-) (一一) (;一_一) ( ̄ー ̄) (* ̄m ̄) ( ´_ゝ`) ( •_•) ˊ_>ˋ ª{•̃̾_•̃̾}ª ˚•_•˚ σ_σ д_д ਉ_ਉ ଘ_ଘ இ_இ ఠ_ఠ ๏_๏ ◉_◉ ○_○ ●_● ◘_◘ ◙_◙ ☉_☉ ⊙_⊙ ⨀_⨀ 【•】_【•】 Ꙩ_Ꙩ ꙩ_ꙩ Ꙫ_Ꙫ ꙫ_ꙫ ꙮ_ꙮ 흫_흫 ײַ (ײַ) —̈ ō.ō Ō.Ō ōwō ŌwŌ ō_ō Ō_Ō ō-ō Ō-Ō בּ_בּ טּ_טּ כּ‗כּ לּ_לּ מּ_מּ סּ_סּ תּ_תּ בּ_בּ טּ_טּ לּ_לּ מּ_מּ סּ_סּ תּ_תּ

Blushing ambarassed

://) ://-) ://^) =//) =//-) =//^) :#) :#-) :#^) =#) =#-) =#^) (//: (-//: (^//: (//= (-//= (^//= (#: (-#: (^#: (#= (-#= (^#= ://( ://-( ://^( =//( =//-( =//^( :#( :#-( :#^( =#( =#-( =#^( )//: )-//: )^//: )//= )-//= )^//= )#: )-#: )^#: )#= )-#= )^#= ://| ://-| ://^| =//| =//-| =//^| :#| :#-| :#^| =#| =#-| =#^| |//: |-//: |^//: |//= |-//= |^//= |#: |-#: |^#: |#= |-#= |^#= :"> :"-> ="> ="-> ://> ://-> =//> =//-> :$ :-$ :^$ =$ =-$ =^$ $: $-: $^: $= $-= $^= •͈˽•͈ ꈍ .̮ ꈍ ´͈ ᵕ `͈ (≧ω≦) (≧◡≦) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ (◍˃̶ᗜ˂̶◍) disgusted >.< >,< >-< >_< (>.<) (>,<) (>-<) (>_<) (>_<)> <(>_<) ᗒᗣᗕ o#w#o u#w#u (#^.^#) (#0-0#) (#0_0#) (#0.0#) O⁄ ⁄ω⁄ ⁄ O (≧ロ≦) (◍•﹏•)

Sunglasses

Glasses and sunglasses

⌐■-■ ■-■¬ ⌐o-o o-o¬ ⌐0-0 0-0¬ ⌐O-O O-O¬

Sunglasses faces

B) B*) B-) B^) B=) 8) 8-) 8=) 8^) |;-) |-O ?8-) (⌐■_■) (■_■¬) (̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)̄ (☞⌐■_■)☞ ⊂(▀¯▀⊂) (▔▀ ‿ ▀ )ლ ▂▂⌇ (▨_▨¬) (⌐▨‿▨ ) ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ ◪_◪ ◮_◮

Shuttt

:X :-X :^X :# :-# :^# :& :-& :^& X: X-: X^: #: #-: #^: &: &-: &^:

Angel

O:) O:-) 0:) 0:-) O:3 O:-3 0:3 0:-3 0;^) (:O (-:O (:0 (-:0 Ɛ:O Ɛ-:O Ɛ:0 Ɛ-:0 (^;0 ():) ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ̀ˋ

Confused

',:-| `,:-| ‘,:-| ',:| `,:| ‘,:-| %) %-) %P %-P %p %-p o.O O.o o.0 0.o o-O O-o o-0 0-o o_O O_o o_0 0_o o,O O,o o,0 0,o onO Ono on0 0no omO Omo om0 0mo @-@ @_@ @.@ @,@ (@-@) (@_@) (@.@) (@,@) [o_0] ō.o o.ō Ō.O O.Ō ōwo owō ŌwO OwŌ ō_o o_ō Ō_O O_Ō ō-o o-ō Ō-O O-Ō ō.Ô Ô.ō ōwÔ Ôwō ō_Ô Ô_ō ō-Ô Ô-ō õ.Ô Ô.õ õwÔ Ôwõ õ_Ô Ô_õ õ-Ô Ô-õ o.Ô Ô.o owÔ Ôwo o_Ô Ô_o o-Ô Ô-o ō.Ô Ô.ō ōwÔ Ôwō ō_Ô Ô_ō ō-Ô Ô-ō õ.Ô Ô.õ õwÔ Ôwõ õ_Ô Ô_õ õ-Ô Ô-õ ((+_+)) (+o+) (°°) (°-°) (°.°) (°_°) (°_°>) (°レ°) (・・? (?_?) ┌(;`~,)┐ Σ(゚Д゚;≡;゚д゚) ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ⊙▂⊙ ⊙▃⊙

Nervous

>.> >,> >-> >_> >n> >o> >u> >w> ¬_¬ <.< <,< <-< <_< c.c C.C c_c C_C ^^; ^-^; ^,^; ^.^; ^_^; o.o; o,o; o-o; o_o; <@>_____<@>;; (^^ゞ (^_^;) (-_-;) (~_~;) (・.・;) (・_・;) (・・;) (^^;) (ーー゛) (^_^メ) (-_-メ) (~_~メ) (゚Д゚;≡;゚Д゚) ╮( ̄▽ ̄")╭ (。・_・。) o.- o_- o.~ o_~ O_~ O.~ O_- O.-

Tired, Sleep and dead

-w- -.- -,- ~.~ ~_~ z.z z_z (-_-)zzz (v.v)zzz (=_=) (ˉ﹃ˉ) (ΘεΘ;) Θ_Θ Θ_Θzzz x.x X.X x.X X.x x,x X,X x,X X,x x_x X_X x_X X_x x-x X-X x-X X-x @.x @_x @.X @_X x.@ x_@ x.@ x_@ ><_>< ✖‿✖ ✖_✖ (X ౪ X ) ¿ⓧ_ⓧﮌ (X_X) ٩(×̯×)۶ ⨂_⨂

Faces based on emojis

Emoji eyes

👁_👁 🧿_🧿 👁‍🗨_👁‍🗨 👁‍🗨〰️👁‍🗨 👁‍🗨➖👁‍🗨 🔴_🔴 🟠_🟠 🟡_🟡 🟢_🟢 🔵_🔵 🟣_🟣 ⚫️_⚫️ ⚪️_⚪️ 🟤_🟤 🔘_🔘 ➰_➰ ➖_➖ 💲_💲 ⏺_⏺ 0️⃣_0️⃣ 🌀_🌀 🌐_🌐 ❌_❌ ❎_❎ 💧_💧 ⭕️_⭕️ 🚫_🚫 🛑_🛑 ⛔️_⛔️ 💢_💢 🅾️_🅾️ 💟_💟 🌕_🌕 🌑_🌑 🏵_🏵 ❤️_❤️ 🧡_🧡 💛_💛 💚_💚 💙_💙 💜_💜 🖤_🖤 🤍_🤍 🤎_🤎 💔_💔 💓_💓 💗_💗 💖_💖 💘_💘 💝_💝 💕_💕 💞_💞 🔎_🔍 🦠_🦠 🩸_🩸 💎_💎 💿_💿 📀_📀 💿_📀 💽_💽

Emoji mouths

O👄O O👅O O💋O O➖O O〰️O 👁👄👁 👁👅👁 👁💋👁 👁➖👁 👁〰️👁
Câu hỏi thường gặp về mặt cười và mặt văn bản
Các khuôn mặt văn bản là gì?
Text faces are fun for your socials.
Khuôn mặt văn bản, biểu tượng mặt cười và biểu tượng cảm xúc : Làm cách nào tôi có thể sao chép và dán?
Trên sao chép dán trang web , rất dễ dàng, chỉ cần nhấp (trên máy tính) hoặc nhấn (trên thiết bị di động và máy tính bảng) vào thứ bạn yêu thích và bắt đầu nơi bạn muốn (ứng dụng hoặc trang web) dán nó (bằng một cú nhấp chuột phải trên máy tính hoặc bằng một lần nhấn dài trên thiết bị di động và máy tính bảng)!
Khuôn mặt văn bản, biểu tượng mặt cười và biểu tượng cảm xúc : Tôi có thể sử dụng ở đâu?
Mọi nơi bạn muốn! Nó hoạt động trên Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin ... Nó trông rất thú vị với tiểu sử của bạn trên TikTok hoặc Instagram. Cơ bản ở mọi nơi bạn có thể viết văn bản, bạn có thể sao chép và dán mọi thứ, thật dễ dàng, chỉ cần nhấp và đi đến nơi bạn muốn dán nó. Bạn sẽ bắt mắt và tiểu sử hoặc quy chế của bạn sẽ hấp dẫn hơn.