English Français Allemand Italiano Español Indonesia Vietnam Türkçe Russian

Copy Paste Thanh tiến trình tải ASCII

Copy and paste ASCII loading progress bar and use it on your website, blog, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Discord and more!

Progress bar based on a combinaison of unicode characters. This ASCII loading bar can be used everywhere to indicate the progress of your projects on social networks or on your website or blog.
Chỉ cần nhấp để sao chép
và dán nó vào nơi bạn muốn ツ

Two tones loading bar

Loading bar based on █ and ▒ ASCII symbols.

█▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 10% ██▒▒▒▒▒▒▒▒ 20% ███▒▒▒▒▒▒▒ 30% ████▒▒▒▒▒▒ 40% █████▒▒▒▒▒ 50% ██████▒▒▒▒ 60% ███████▒▒▒ 70% ████████▒▒ 80% █████████▒ 90% ██████████ 100%

Grey loading bar

Similar to two tone with ▓ and ▒ unicode symbols.

▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 10% ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒ 20% ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒ 30% ▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒ 40% ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒ 50% ▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒ 60% ▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒ 70% ▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒ 80% ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒ 90% ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100%

Loading with large square

Square based loading bar.

■▢▢▢▢▢▢▢▢▢ 10% ■■▢▢▢▢▢▢▢▢ 20% ■■■▢▢▢▢▢▢▢ 30% ■■■■▢▢▢▢▢▢ 40% ■■■■■▢▢▢▢▢ 50% ■■■■■■▢▢▢▢ 60% ■■■■■■■▢▢▢ 70% ■■■■■■■■▢▢ 80% ■■■■■■■■■▢ 90% ■■■■■■■■■■ 100%

Loading with small square

Square base loading bar with two size of square.

■□□□□□□□□□ 10% ■■□□□□□□□□ 20% ■■■□□□□□□□ 30% ■■■■□□□□□□ 40% ■■■■■□□□□□ 50% ■■■■■■□□□□ 60% ■■■■■■■□□□ 70% ■■■■■■■■□□ 80% ■■■■■■■■■□ 90% ■■■■■■■■■■ 100%

ASCCI White loading

Empty loading bar in ASCII like a box.

[̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 10% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 20% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 30% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 40% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 50% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 60% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 70% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 80% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 90% [̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅_̲̅] 100%

Loading in parallelogram

Based on two parallelogram: full and empty.

▰▱▱▱▱▱▱▱▱▱ 10% ▰▰▱▱▱▱▱▱▱▱ 20% ▰▰▰▱▱▱▱▱▱▱ 30% ▰▰▰▰▱▱▱▱▱▱ 40% ▰▰▰▰▰▱▱▱▱▱ 50% ▰▰▰▰▰▰▱▱▱▱ 60% ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ 70% ▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱ 80% ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▱ 90% ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ 100%

Loading cursor

Cute loading bar with a cursor.

▰═════════ 10% ▰▰════════ 20% ▰▰▰═══════ 30% ▰▰▰▰══════ 40% ▰▰▰▰▰═════ 50% ▰▰▰▰▰▰════ 60% ▰▰▰▰▰▰▰═══ 70% ▰▰▰▰▰▰▰▰══ 80% ▰▰▰▰▰▰▰▰▰═ 90% ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ 100%

Loading progress bar

Loading bar on a dotted line with parallelogram progress.

▰╍╍╍╍╍╍╍╍╍ 10% ▰▰╍╍╍╍╍╍╍╍ 20% ▰▰▰╍╍╍╍╍╍╍ 30% ▰▰▰▰╍╍╍╍╍╍ 40% ▰▰▰▰▰╍╍╍╍╍ 50% ▰▰▰▰▰▰╍╍╍╍ 60% ▰▰▰▰▰▰▰╍╍╍ 70% ▰▰▰▰▰▰▰▰╍╍ 80% ▰▰▰▰▰▰▰▰▰╍ 90% ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ 100%

Fat loading with cursor

Cute loading bar with a cursor progress bar.

▓▃▃▃▃▃▃▃▃▃ 10% ▃▓▃▃▃▃▃▃▃▃ 20% ▃▃▓▃▃▃▃▃▃▃ 30% ▃▃▃▓▃▃▃▃▃▃ 40% ▃▃▃▃▓▃▃▃▃▃ 50% ▃▃▃▃▃▓▃▃▃▃ 60% ▃▃▃▃▃▃▓▃▃▃ 70% ▃▃▃▃▃▃▃▓▃▃ 80% ▃▃▃▃▃▃▃▃▓▃ 90% ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▓ 100%

Structured loading

Structured loading progress bar with a parallelogram cursor.

╞▰═════════╡ 10% ╞═▰════════╡ 20% ╞══▰═══════╡ 30% ╞═══▰══════╡ 40% ╞════▰═════╡ 50% ╞═════▰════╡ 60% ╞══════▰═══╡ 70% ╞═══════▰══╡ 80% ╞════════▰═╡ 90% ╞═════════▰╡ 100%
Loading bar and progress bar FAQ
Thanh tải là gì?
Với các thanh tiến trình, bạn có thể hiển thị tiến trình của bất cứ điều gì bạn muốn. Thật thú vị khi sử dụng nó trên trang web hoặc mạng xã hội của bạn. Nó ổn trên: Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin.
Thanh tiến trình tải ASCII : Làm cách nào tôi có thể sao chép và dán?
Trên sao chép dán trang web , rất dễ dàng, chỉ cần nhấp (trên máy tính) hoặc nhấn (trên thiết bị di động và máy tính bảng) vào thứ bạn yêu thích và bắt đầu nơi bạn muốn (ứng dụng hoặc trang web) dán nó (bằng một cú nhấp chuột phải trên máy tính hoặc bằng một lần nhấn dài trên thiết bị di động và máy tính bảng)!
Thanh tiến trình tải ASCII : Tôi có thể sử dụng ở đâu?
Mọi nơi bạn muốn! Nó hoạt động trên Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin ... Nó trông rất thú vị với tiểu sử của bạn trên TikTok hoặc Instagram. Cơ bản ở mọi nơi bạn có thể viết văn bản, bạn có thể sao chép và dán mọi thứ, thật dễ dàng, chỉ cần nhấp và đi đến nơi bạn muốn dán nó. Bạn sẽ bắt mắt và tiểu sử hoặc quy chế của bạn sẽ hấp dẫn hơn.