English Français Allemand Italiano Español Indonesia Vietnam Türkçe Russian

Copy Paste Các đường viền lạ mắt dễ thương trong ASCII Art

ASCII borders and text dividers in fancy style with symbols. Cute borders with decorations.

Đóng khung văn bản của bạn với các đường viền tuyệt vời được tạo bằng nghệ thuật ASCII. Sử dụng đường viền ưa thích trên Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin
Chỉ cần nhấp để sao chép
và dán nó vào nơi bạn muốn ツ

Simple lines

Borders created with simple lines and soft decoration to frame your texts.

╭─────────────────╮ ╰─────────────────╯ ┌─────────────────┐ └─────────────────┘ ╔═════════════════╗ ╚═════════════════╝ ╭ ⋯⋯⋯⋯ ╮ ╰ ⋯⋯⋯⋯ ╯ ╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╮ ╰┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╯ ═════════╕ ╘═════════ /—————–––––––—\ \–––––——————––/ ┌─────━┿──┿━─────┐ └─────━┿──┿━─────┘ ╭⋟────────────────────╮ ╰────────────────────⋞╯ ◞┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◟ ◝┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◜ ┌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┐ └╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┘ ╔ ——————————————— ╗ ╚ ——————————————— ╝ ┌──────═━┈┈━═──────┐ └──────═━┈┈━═──────┘ ┏━━━━━━━━━▲━━━━━━━━━┓ ┗━━━━━━━━━▼━━━━━━━━━┛ ╭╼|══════════|╾╮ ╰╼|══════════|╾╯ ◤┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓◥ ◣┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛◢ ╔═══━━━─── • ───━━━═══╗ ╚═══━━━─── • ───━━━═══╝ ╔■═════════╗ ╚═════════■╝ ╭ ─┉─ • ─┉─ ╮ ╰ ─┉─ • ─┉─ ╯ ╔══════•●•═════╗ ╚══════•●•═════╝ ▕▔▔▔▔▔▔▿▔▔▔▔▔▔▏ ▕▁▁▁▁▁▁▵▁▁▁▁▁▁▏ ╔═══━━━─── • ───━━━═══╗ ╚═══━━━─── • ───━━━═══╝ ◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥ ◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢ ╒◖═════════════════════◗╕ ╘◖═════════════════════◗╛ ┌┄┄┄◦◡◦┄┄┄◦◡◦┄┄┄┐ ┖┄┄┄◦◠◦┄┄┄◦◠◦┄┄┄┚

Fat border borders

Heavy eye-catching borders to frame your texts.

▍▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▍ ▍▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▍ ▛▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝ ▜ ▙ ▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▟ ◤◢◣◥◤ ◢◣◆◢◣◥◤◢◣◥ ◣◥◤◢◣ ◥◤◆◥◤◢◣◥◤◢ ◣✦◥▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔◤✦◢ ◤✦◢▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁◣✦◥

Line with decor

Decorative borders to frame your texts.

┏━┅┅┄┄⟞⟦✮⟧⟝┄┄┉┉━┓ ┗━┅┅┄┄⟞⟦✮⟧⟝┄┄┉┉━┛ ╭┈┈┈┈୨୧┈┈༻༺┈┈୨୧┈┈┈┈╮ ╰┈┈┈┈୨୧┈┈༻༺┈┈୨୧┈┈┈┈╯ ╭┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄╮ ╰┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ˗ˏ ୨୧ ˎ˗ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯ ╔.★. .═════════════╗ ╚═════════════. .★.╝ ╭──────༺♡༻──────╮ ╰──────༺♡༻──────╯ ༺❀° ┄┄───────╮ ╰───────┄┄ °❀༻ ╭──〔❨✧✧❩〕──╮╮ ╰──〔❨✧✧❩〕──╯ ❀༻° ┄──────╮ ╰──────┄ °༺❀ ╔═━─────━۞━─────━═╗ ╚═━─────━۞━─────━═╝ ┌─────── ∘°❉°∘ ───────┐ └─────── °∘❉∘° ───────┘ ┏━━━━━━༻❁༺━━━━━━┓ ┗━━━━━━༻❁༺━━━━━━┛ ╭━━━━━∙⋆⋅⋆∙━━━━━╮ ╰━━━━━∙⋆⋅⋆∙━━━━━╯ ╭━━▷━━★━•━★━━◁━━╮ ╰━━▷━━★━•━★━━◁━━╯ ╓═══════☆═══════╖ ╙═══════☆═══════╜╯ ┌────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────┐ └────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────┘ ╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗ ╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝ ╔═════ஓ๑♡๑ஓ═════╗ ╚═════ஓ๑♡๑ஓ═════╝ ╔═══*.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.*═══╗ ╚═══*.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.*═══╝ ┏━━━━▬▭▬▭▬▭▬▭▬━━━━┓ ┗━━━━▬▭▬▭▬▭▬▭▬━━━━┛ ┌⋯☆⋯───── 彡★彡 ──────┐ └──────── 彡★彡 ───⋯☆⋯┘ ┏━━━━━━━ •◦༺இ༻◦• ━━━━━━┓ ┗━━━━━━━ •◦༺இ༻◦• ━━━━━━┛ ┏━━━✦❘༻༺❘✦━━━┓ ┗━━━✦❘༻༺❘✦━━━┛ ╔════ ❀•°❀°•❀ ════╗ ╚════ ❀•°❀°•❀ ════╝ ╔════◄░░░░░░►════╗ ╚════◄░░░░░░►════╝ ╔══✬✩══╡˚✧✬✧˚╞══✩✬═══╗ ╚══✬✩══╡˚✧✬✧˚╞══✩✬═══╝ ╔─━━━━━━░★░━━━━━━─╗ ╚─━━━━━━░★░━━━━━━─╝ ╭══════ ❈✧❈ ══════╮ ╰══════ ❈✧❈ ══════╯ ┏━━━━ ☙ ☪ ☙ ━━━━┓ ┗━━━━ ☙ ☪ ☙ ━━━━┛ ╭══════ ◇◆◇ ══════╮ ╰══════ ◇◆◇ ══════╯ ╭────〔❨✧✩✧❩〕────╮ ╰────〔❨✧✩✧❩〕────╯ ╭── ⋅ ⋅ ── ✩ ── ⋅ ⋅ ──╮ ╰── ⋅ ⋅ ── ✩ ── ⋅ ⋅ ──╯ ┌──❀*̥˚─────❀*̥˚─┐ └───❀*̥˚─────❀*̥˚┘ ┍━━☽【❖】☾━━┑ ┕━━☽【❖】☾━━┙ ┍━━━━━━━╝✹╚━━━━━━━┑ ┕━━━━━━━╗✹╔━━━━━━━┙ ┏◚◚◚◚◚◚◚◚◚◚◚◚┓ ┗◛◛◛◛◛◛◛◛◛◛◛◛┛ ╭︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵╮ ╰‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿╯ ⌌⊱⇱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊰⌍ ⌎⊱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⇲⊰⌏ ╔⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╗ ╚⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╝ ╔■═■══════════╗ ╚══════════■═■╝ ╔══════▣◎▣══════╗ ╚══════▣◎▣══════╝ ━━━━━━━━┛ ✠ ┗━━━━━━━━ ━━━━━━━━┓ ✠ ┏━━━━━━━━ ︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻ ︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼ ╔═════☩══♛══☩═════╗ ╚═════☩══✦══☩═════╝╯ ┏━━━━━━༻❁༺━━━━━━┓ ┗━━━━━━༻❁༺━━━━━━┛ ╭━ ⋅𖥔⋅ ━━✶━━ ⋅𖥔⋅ ━╮ ╰━ ⋅𖥔⋅ ━━✶━━ ⋅𖥔⋅ ━╯ ┴┈┈┈┈■┈┈┈┈┴ ┬┈┈┈┈□┈┈┈┈┬ ╭-°—✞—˚✧❨✧˚—✞—°-╮ ╰-°—✞—˚✧❨✧˚—✞—°-╯ ●╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮● ●╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯● ╔⏤⏤⏤⏤╝❀╚⏤⏤⏤⏤╗ ╚⏤⏤⏤⏤╗❀╔⏤⏤⏤⏤╝ ┌ ╧╧╧╧ = || ☽༓☾ || = ╧╧╧╧ ┐ └ ╧╧╧╧ = || ☽༓☾ || = ╧╧╧╧ ┘ ┌ | | ┬┈┈┈┈□┈┈┈┈┬ | | ┐ └ | | ┴┈┈┈┈■┈┈┈┈┴ | | ┘ ╔═══════ ೋღ❃ღೋ ═══════╗ ╚═══════ ೋღ❃ღೋ ═══════╝ ╔══☆═════════════╗ ╚════════════☆═══╝ °•.•╔✿════๏⊙๏════✿╗•.•° .•°•╚✿════๏⊙๏════✿╝•°•. ╒◖══════════════════◗╕ ╘◖══════════════════◗╛ ┈┈┈★。\|/。★┈┈┈ ┈┈┈★。/|\。★┈┈┈ ╭┉┉┅┄┄┈•◦ೋ•◦❥•◦ೋ• •◦ೋ•◦❥•◦ೋ•┈┄┄┅┉┉╯ ╭┄┄┄┄┄┄┄┄┄☾☼☽•:•.•:•.•:•:•:•:•:•:•:• •:•.•:•.•:•:•:•:•:•:•:•☾☼☽┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯ ╔═════╡˖✧༻༺✿༻༺✧˖╞════✿╗ ╚✿ ════╡˖✧༻༺✿༻༺✧˖╞═════╝ ●▬▬▬▬▬๑⇩⇩๑▬▬▬▬▬● ●▬▬▬▬▬๑⇧⇧๑▬▬▬▬▬● ╭┄┄┄┄ ˗ˋ ◌ ˊ˗ ┄┄┄┄╮ ╰┄┄┄┄ ˗ˏ ◌ ˎ˗ ┄┄┄┄╯ ▍▍▍▍▍▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅◣ ◢▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▍▍▍▍▍ ╭┈━━━━═══⋅═══━━━━┈╮ ╰┈━━━━═══⋅═══━━━━┈╯ ........••°°°°••........ ......°°••....••°°......
👩🏻 Did you want simple line ? Go to ➔text dividers lines 👌
Câu hỏi thường gặp về đường viền lạ mắt
Các đường viền ưa thích được sử dụng để làm gì?
Fancy borders are used to structure and delimit your texts. They are used to frame your text also to decorate and enhance your text.
Các đường viền lạ mắt dễ thương trong ASCII Art : Làm cách nào tôi có thể sao chép và dán?
Trên sao chép dán trang web , rất dễ dàng, chỉ cần nhấp (trên máy tính) hoặc nhấn (trên thiết bị di động và máy tính bảng) vào thứ bạn yêu thích và bắt đầu nơi bạn muốn (ứng dụng hoặc trang web) dán nó (bằng một cú nhấp chuột phải trên máy tính hoặc bằng một lần nhấn dài trên thiết bị di động và máy tính bảng)!
Các đường viền lạ mắt dễ thương trong ASCII Art : Tôi có thể sử dụng ở đâu?
Mọi nơi bạn muốn! Nó hoạt động trên Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin ... Nó trông rất thú vị với tiểu sử của bạn trên TikTok hoặc Instagram. Cơ bản ở mọi nơi bạn có thể viết văn bản, bạn có thể sao chép và dán mọi thứ, thật dễ dàng, chỉ cần nhấp và đi đến nơi bạn muốn dán nó. Bạn sẽ bắt mắt và tiểu sử hoặc quy chế của bạn sẽ hấp dẫn hơn.